Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, kod pocztowy: 37-700,  tel. 16 675 00 25

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1.  w określonych przypadkach na podstawie zgody osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDP w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki organizacyjnej Powiatu Przemyskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.e) Rozporządzenia

W Zarządzie Dróg Powiatowych  w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się PANI/PAN kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.

Sposoby kontaktu:

1.adres korespondencyjny: Zarząd Dróg Powiatowych  w Przemyślu, Pl. Dominikański 3,   37-700 Przemyśl

  1. formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zdpp.pl
  2. tel/fax: 016 675 00 25 / 16 675 00 22

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a  w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do  usunięcia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  • LICZNIK ODWIEDZIN

    Dzisiaj: 127    Wszystkich: 291743