Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodatkowe pole:Data zamieszczenia: 03.03.2016

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, REGON 650945384, NIP 795-21-01-232

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Informacje o Zamawiającym

1. Adres internetowy (URL): www.zdpp.pl
2. Adres poczty elektronicznej: zdpprzemysl@op.pl
3. Numer telefonu: (016) 675-00-25
4. Numer faksu: (016) 675-00-22
5. Dni i godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7:30-15.30, wt. 8.00-16.00

 

2 – Rodzaj zamówienia: usługi

 

3 – Nazwa zamówienia : wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. ”Przebudowa dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000 – 3+440, nr 2418R w km 0+000 – 1+390, nr 2107R w km 4+195 – 5+545 i nr 2421R w km 0+000 – 2+870 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T”

 

4 – Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. CPV – 71242000 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5 - Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2013 r. poz 907  z p. zm.)

 

6 –  Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

7  – Termin wykonania zamówienia

 1. Aktualizacja map i opracowanie mapy do celów projektowych - do dnia 25.03.2016 r.
 2. Uzyskanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń wodno prawnych do dnia -2204.2016 r.
 3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – do dnia 22.04.2016 r.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o Dofinansowanie do dnia 27.04.2016 r.
 5. Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych – do dnia 30.05.2016 r.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej i skuteczne złożenie wniosków zgłoszenia robót budowlanych oraz wniosku pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2016 r.

 

8 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
-  posiadania  wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
-  sytuacji ekonomicznej i finansowej
-  braku podstaw do wykluczenia (w celu uniknięcia konfliktu interesów - zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). Istnienie w/w powiązania między kierownikiem zamawiającego a wykonawcą – skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający uzna  w/w warunki za spełnione jeżeli Wykonawca przedłoży:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, z którego wynikać będzie jednoznacznie:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

oraz złoży oświadczenie określające sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

9  - Informacja  dot. składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić według wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 3 .

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu..

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z  aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo).

5. Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, w szczególności załączniki muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane zawarte w tych wzorach. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna.

6. Żądane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

 

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia powyższych funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli, musi być złożone przez każdego z konsorcjantów/wspólników oddzielnie. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

6.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

6.2 Dokumentami niejawnymi (zastrzeżonymi) składanymi w ofercie, mogą być tylko informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W/w czynności Wykonawca powinien dokonać, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie później niż w terminie składania ofert. W razie braku zastrzeżenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

6.3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem "tajemnica przedsiębiorstwa".

6.5 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

11 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana  za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską).
 2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową należy przesyłać pod numer podany w  niniejszym ogłoszeniu.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną należy przesyłać pod  adres e-mail podany w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, zaś oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnej drogą pocztową (w tym również za pomocą formy kurierskiej).
 6. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą.
 7. W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.
 8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia.
 10. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.
 11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

p. Janusz Hołyszko –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu
p. Ariel Wielgosz – Starszy Inspektor

w sprawach procedury:

p. Małgorzata Spryńska – Starszy Specjalista  tel. 16/675-00-25

 

12 - Sposób przygotowania oferty

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta (i załączniki) powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszym ogłoszeniu  i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

  "Oferta – wykonanie  kompletnej dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. ”Przebudowa dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000 – 3+440, nr 2418R w km 0+000 – 1+390, nr 2107R w km 4+195 – 5+545 i nr 2421R w km 0+000 – 2+870 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T””
  Nie otwierać przed dniem 11.03.2016 godz. 09:00” (termin otwarcia ofert)
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

 13 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, opatrzoną napisem jak wyżej - bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Plac Dominikański 3, pok. Nr 54  lub za pośrednictwem poczty.
  Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 11.03.2016  r. o godzinie 08:45.
 2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2016  r.  o godzinie 09.00.
 3. Oferty, które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym w pkt 1 terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

 

14 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. W pierwszej kolejności Zamawiający oceni - na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń - czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone w ogłoszeniu.Oferty nie spełniające wymienionych wyżej warunków zostaną odrzucone. O odrzuceniu ofert zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferty ważne będą oceniane (punktowane) na podstawie ustalonego przez zamawiającego kryterium  według przedstawionego wzoru:
  - cena oferty        - 100,00 %

  Kryterium cena oferty
  C(1)  = C min / C bad x R c

  C min        -     najniższa cena ofertowa brutto
  C bad        -     cena badanej oferty brutto
  R c             -    ranga kryterium cena oferty, równa 100%

  Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.
 4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100.
  Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 5. Oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów (w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa, niż zaoferowana w złożonej ofercie.

 

15 - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Wykonawca zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik  do niniejszego ogłoszenia, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętych w ogłoszeniu.
 3. W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

16  - Projekt umowy

 1. Projekt umowy zawiera Załącznik  do niniejszego ogłoszenia
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy na warunkach określonych  w  projekcie umowy.

 

17– Możliwość powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania.

Organizator postępowania lub oferent może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym ogłoszeniem.

 

Załączniki do SIWZ:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
3. Formularz ofertowy
4. Projekt umowy      

 

DYREKTOR
mgr Janusz Hołyszko


ZDP. 332- 7   /2016 | Przemyśl,  17.03.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zarząd  Dróg Powiatowych w Przemyślu  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. ”Przebudowa dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000 – 3+440, nr 2418R w km 0+000 – 1+390, nr 2107R w km 4+195 – 5+545 i nr 2421R w km 0+000 – 2+870 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T”

została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum: Jolanta Kuś Milczanowska - prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Projektowo-Usługowa INTRO-5 ul. Wiśniowa 5, 38-120 Czudec  - Lider, Agata Słaby – prowadząca działalność gospodarczą pn. Agencja Personalna „HR Karpaty” ul. Czarnieckiego 25 lok. 5, 37-700 Przemyśl, Grzegorz Mardosiewicz – prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEO-MARD” ul. Gen. St. Maczka 5, 37-710 Żurawica, Robert Argasiński – prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowe Usługi Komputerowe „ARGAS” ul. Maczyńskiego 27, 37-500 Jarosław – Partnerzy    

 

Wybrana oferta  spełniła wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu  o zamówieniu  i uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowanym kryterium oceny ofert tj.  „cena oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły n/w oferty:

Lp. Nazwa  Wykonawcy cena (brutto) liczba punktów
1. Konsorcjum:

Jolanta Kuś Milczanowska - prowadząca działalność gospodarczą pn. Firma Projektowo-Usługowa INTRO-5
ul. Wiśniowa 5, 38-120 Czudec  - Lider
Agata Słaby – prowadząca działalność gospodarczą pn. Agencja Personalna „HR Karpaty”
ul. Czarnieckiego 25 lok. 5, 37-700 Przemyśl
Grzegorz Mardosiewicz – prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEO-MARD”
ul. Gen. St. Maczka 5, 37-710 Żurawica
Robert Argasiński – prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowe Usługi Komputerowe „ARGAS”
ul. Maczyńskiego 27, 37-500 Jarosław – Partnerzy

118.600,00 zł 100,00
2. Stanisław Kamiński – prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro usług technicznych
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
140.220,00 zł 84,58

 

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza  –  18.03.2016 r.

 

DYREKTOR
mgr Janusz Hołyszko

PLIKI DO POBRANIA
NazwaDataRozmiar

|  FORMULARZ OFERTOWY

2017-07-17 19:0527.35 KB

|  Określenie przedmiotu zamówienia

2017-07-17 19:0584.10 KB

|  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2017-07-17 19:0547.00 KB

|  UMOWA

2017-07-17 19:0519.52 KB
 • LICZNIK ODWIEDZIN

  Dzisiaj: 156    Wszystkich: 253435