Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:

Dodatkowe pole:Data zamieszczenia 2019-03-14
Ogłoszenie nr 525157-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: wykonanie zadań: Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I, Okręg Ruszelczyce – część II Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III Zadanie nr 4 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej– część nr IV
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (URL): www.zdpp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdpp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdpp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, budynek Oficyna I p.
Adres:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, budynek Oficyna I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie zadań: Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I, Okręg Ruszelczyce – część II Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III Zadanie nr 4 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej– część nr IV
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie zadań: Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I, Okręg Ruszelczyce – część II Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III Zadanie nr 4 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – część nr IV

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. dysponują lub będą dysponować: co najmniej jedną osobą Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - kierownikiem robót branży drogowej ( posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej ) lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. 2. -wykażą, że do realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował n/w urządzeniami technicznymi : 1) Część I – remonter ( min. 1 szt.) 2) Część II - remonter ( min. 1 szt.) 3) Część III – kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ( min. 1 szt. ) 4) Część IV – rozścielacz mas bitumicznych, ( min. 1 szt.), walec statyczny ( min. 1 szt.), frezarka (min. 1 szt.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: dot. kierownika budowy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 4. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej nie przekaże zamawiającemu oświadczenia, Zamawiający wezwie ( na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp) tego wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia , oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postepowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca. Jeżeli wykonawca na wezwanie nie złoży oświadczenia , zamawiający wykluczy tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, zarówno w terminie określonym w art. 24 ust. 11 Pzp lub na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca będzie przynależeć do tej samej grupy kapitałowej – powinien złożyć nowe oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji , gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w sytuacji, gdy miał wiedzę że przynależy do tej samej grupy kapitałowej ( zamierzone działanie wykonawcy w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji że nie podlega wykluczeniu) , skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.2.1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 2.2.2. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega na zasobach i zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów w/w udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4). W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) oświadczenia podmiotu udostępniającego określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust.2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 2. Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 4.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1.1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) 4.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane w punktach 4.1.1. i 4.1.2. które zastępują odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5.1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 5.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Do przedmiotowego postepowania wymagane jest wniesienie wadium w wysokości : część I - 4.000,- PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), część II – 2.500,-PLN ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100 ) część III – 3.500,- PLN ( słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100 ) część IV – 1.200,-PLN ( słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 ) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4. W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 , poz.110), 6. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 7.Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego . Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. 8.Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego. Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca. b) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 9.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rekojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 1.przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy : 1.1.z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie prac ( na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca sporządzi notatkę służbową , która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju ) 2. przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu: a) istnienia braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie, b) konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie. Wynagrodzenie dla robót zamiennych zostanie określone na podstawie stawek i cen jednostkowych podanych w oparciu o bieżącą wycenę tych robót, c) opóźnienia dostępu do placu budowy, d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do dokończenia realizacji przedmiotowego zamówienia, e) wstrzymania robót przez organy administracji publicznej, f) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki lokalne lub generalne ) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót), g) zawieszenia robót przez Zamawiającego . 3. rezygnacji z części pracy - w razie zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia (w takim przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą prace, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie), 4. konieczności wykonania robót zamiennych - roboty zamienne będą mogły wystąpić wówczas, gdy część robót opisanych w dokumentacji nie będzie wykonywana zaś strony uzgodnią w tym samym zakresie wartościowym wykonanie innych, koniecznych robót. 5. zmiany sposobu realizacji zamówienia - wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 6. konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie, 7. zmiana osób wskazanych w umowie pełniących kontrolę i nadzór nad realizowanym zamówieniem a) zmiany kierownika budowy Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, - niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. ) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) zmiany inspektora nadzoru Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru, - niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego-np. rezygnacja, itp. Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8.innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT 9.wartości zamówienia – łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zaleca się , aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, zamawiający uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą bez żadnych ograniczeń. 2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (odrębnie dla każdej części ) : 1) Cena – waga kryterium 60 % 2) Termin gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 % Ad. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 60 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty wg następującego wzoru: Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn Rc - ranga kryterium cenowego Cmin - najniższa cena spośród oferowanych Cn - cena danej oferty Ad. 2) Oferta w kryterium termin gwarancji i rękojmi może uzyskać od 0 do 40 pkt, przy czym oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma max 40 pkt. Pozostałym wykonawcom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax Rk - waga kryterium Tn - termin gwarancji oferowany w aktualnie ocenianej ofercie Tmax -największa liczba punktów osiągnięta przez którąkolwiek z ofert w ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji dłuższy niż 6 miesięcy . W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż lub równego 6 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów bez poddawania porównywaniu z innymi ofertami. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 12 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 12 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie ( odrębnie dla każdej części ). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, ( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, - gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, - gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy; 3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 1) Zamawiający – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia , wskazane i opisane w Przedmiarze robót/ kosztorysie ofertowym oraz SSTWiORB , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z p. zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę . 2) Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ustępie 1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu . 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remonty cząstkowe Okręg Przemyśl
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – Okręg Przemyśl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji, rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remonty cząstkowe - Okręg Ruszelczyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – Okręg Ruszelczyce
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233142-6, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji, rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remonty bieżące dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty bieżące dróg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-6, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji, rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remonty dróg w ramach trwałości projektu Trasy rowerowe w Polsce wschodniej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty dróg w ramach trwałości projektu Trasy rowerowe w Polsce wschodniej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji, rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                                                              Przemyśl, 18.03.2019 r.

 

 

                         Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 

wykonanie zadań :

 

 1. Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I,                  Okręg Ruszelczyce – część II
 2. Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III
 3. Zadanie nr 3 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – część nr IV

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dokonuje się zmiany treści SIWZ

 

Dot. zadania nr 1 – remonty cząstkowe Okręg Przemyśl część I

 

Przedmiar robót otrzymuje brzmienie  -  ( w załączeniu)

 

 

                                                                                                         

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                          mgr  Janusz Hołyszko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540060834-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 525157-N-2019
Data: 14/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: Do przedmiotowego postepowania wymagane jest wniesienie wadium w wysokości : część I - 4.000,- PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), część II – 2.500,-PLN ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100 ) część III – 3.500,- PLN ( słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100 ) część IV – 1.200,-PLN ( słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 ) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Do przedmiotowego postepowania wymagane jest wniesienie wadium w wysokości : część I - 2.500,- PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset00/100), część II – 4.000,-PLN ( słownie złotych: cztery tysiace 00/100 ) część III – 3.500,- PLN ( słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100 ) część IV – 1.200,-PLN ( słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 ) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-02, godzina: 09:00
 

                                                                                                                                             Przemyśl, 02.04.2019 r.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań pn :

 1. Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I,                Okręg Ruszelczyce – część II
 2. Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III
 3. Zadanie nr 3 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – część nr IV

 

Lp.             Nazwa Wykonawcy                            cena oferty            gwarancja

                                                                                      ( brutto)              rękojmia

                                                                                               1) część I

                                                                                                   2) część II

                                                                                                   3) część III 

                                                                                               4) część IV                                                                                                             

 

 1. Bieżące Utrzymanie Dróg 1)  261.990,00 zł           12 m-cy

       Mariusz Ślimak                                       2)  174.660,00 zł           12 m-cy                  

       Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza     3)  202.950,00 zł           12 m-cy      

                                                                          4)   ------------------------------------

                                                                          

 1. Zakład Drogowy Tadeusz Popek 1) ----------------------------------

    Spółka Jawna                                              2) ----------------------------------

    Rozbórz Długi 57A                                     3) ----------------------------------

                                                                           4) 43.572,75 zł           12 m-cy

                                                                          

 1. Zakład Transportowo-Drogowy 1) ------------------------------------

Jolanta Oleksów – ul. Sielecka 2                2) ------------------------------------

37-700  Przemyśl                                           3) 166.911,00 zł         12 m-cy

                                                                          4) ------------------------------------

 

 1. Usługi Transportowe, 1) -----------------------------------------

    Roboty Ziemne – Stanisław Drak             2) -----------------------------------------

    Ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl               3)  156.025,50  zł          12 m-cy

                                                                            4)    43.652,70  zł          12 m-cy

                                                                            

 

 1. Budowa Dróg i Mostów 1) -----------------------------------

     Gospodarstwo Agroturystyczne             2) -----------------------------------

     SWOBODA Sp. z o.o.                                 3) 146.370,00 zł          12  m-cy

    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik            4)  43.812,60  zł          12  m-cy

                                                               

 

 

 1. Roboty Ogólno-Budowlane 1) 171.708,00 zł 12 m-cy

     BRUKARSTWO – Bogdan Babiś              2) -------------------------------------

      37-565 Roźwienica 174                           3)  ------------------------------------

                                                                           4) -------------------------------------

                                                                          

                  

Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – część I  – 120.000,00 zł brutto

część II -  180.000,00 zł brutto

część III-  150.000,00  zł brutto

część IV –   50.000,00 zł brutto

 

Termin realizacji zamówienia – do 30.06.2019 r.

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji  złożą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ( zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ )

 

 

 

 

                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                            mgr Janusz Hołyszko


 

                                                                                                                                             Przemyśl, 11.04.2019 r.

 

 

 

 

               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego                             na wykonanie zadań pn.

 1. Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe : Okręg Przemyśl – część I,                Okręg Ruszelczyce – część II
 2. Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III
 3. Zadanie nr 3 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – część nr IV

 

 

 

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu informuje, że  w w/w postępowaniu  - na cz. III i cz. IV - zostały wybrane jako najkorzystniejsze oferty złożone przez :   

 

 1. Zadanie nr 2 – Remonty bieżące dróg – część nr III - Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. Hawłowice 121,                   37-560 Pruchnik   - za cenę  370,00 zł brutto, okres gwarancji/rękojmi 12 m-cy
 2. Zadanie nr 3 – Remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – część nr IV - Zakład Drogowy  Tadeusz Popek sp. jawna Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik – za cenę 43.572,75 zł brutto, okres gwarancji/rękojmi 12 m-cy.

 

         Wyboru ofert dokonano zgodnie z  art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów ocen ofert określonych             w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena – 60%, okres gwarancji i rękojmi – 40%.  Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagania określone w SIWZ , są najkorzystniejszymi ofertami spośród ważnych i nie podlegających odrzuceniu/wykluczeniu i  uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

Postępowanie – zostało unieważnione ( w części dot. Zadanie Nr 1 – Okręg Przemyśl – część I, Okręg Ruszelczyce  – część II ) – na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                            Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym : Zamawiający unieważnia postepowanie                               o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Na wymienione zadania wpłynęły oferty :

 

Okręg Przemyśl   ( część I )

 

 1. Nazwa Wykonawcy                                            cena oferty            okres rękojmi/

                                                                                           ( zł)  brutto             gwarancji

 

 1. Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak 660,00                   12 miesięcy

Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

 1. Roboty Ogólno-Budowlane BRUKARSTWO

Bogdan Babiś  - 37-565 Roźwienica 174                       171.708,00                   12 miesięcy

 

Okręg Ruszelczyce ( część II )

 

 1. Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak 990,00                   12 miesięcy

Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

- część I – 120.000,00 zł, część II – 180.000,00 zł

W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do cen najkorzystniejszych ofert – Zamawiający w części I i części II postępowanie unieważnił.

 

 

W postępowaniu – na cz.III i cz. IV - wpłynęły n/w oferty ważne                                 i nie podlegające odrzuceniu/wykluczeniu

 

Lp.             Nazwa Wykonawcy                cena oferty            gwarancja

                                                                          brutto                   rękojmia                 OGÓŁEM

                                                           ( liczba punktów)     (liczba punktów)          liczba punktów                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 1. Bieżące Utrzymanie Dróg III  - 202.950,00 zł ( 43,27 )   12 m-cy  (40,00 )    83,27          

       Mariusz Ślimak                          IV - --------------------------------------------------------                           

       Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza                                                                             

                                                                          

 1. Zakład Drogowy Tadeusz Popek III - ----------------------------------------------------

    Spółka Jawna                                   IV -  43.572,75 zł  ( 60,00 )   12 m-cy   ( 40,00 )    100,00 

    Rozbórz Długi 57A                                   

    37-560 Pruchnik                                                                      

                                                                          

 1. Zakład Transportowo-Drogowy III – 166.911,00 zł ( 52,62 )   12 m-cy   ( 40,00 )  92,62

Jolanta Oleksów – ul. Sielecka 2            IV -  ------------------------------------   

37-700  Przemyśl                                          

                                                                         

 1. Usługi Transportowe, III – 156.025,50 zł  ( 56,29 )   12 m-cy  ( 40,00 )  96,29         

    Roboty Ziemne – Stanisław Drak   IV -  43.652,70 zł  ( 59,89)   12 m-cy  ( 40,00 )  99,89    

    Ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl                                                                               

 

 1. Budowa Dróg i Mostów

     Gospodarstwo Agroturystyczne            

     SWOBODA Sp. z o.o.                 III - 146.370,00 zł  ( 60,00 )   12  m-cy  ( 40,00 )   100,00

    Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik    IV - 43.812,60  zł  (59,67 )   12  m-cy  ( 40,00 )     99,67

                                                               

 

       Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  Zamawiający informuje                                     o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Od niniejszej decyzji  – Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – Dział VI.

 

 

 

Otrzymują:

1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty

w postępowaniu

2.Strona internetowa   Zamawiającego                                                                              DYREKTOR

        www.zdpp.pl                                                                                                          mgr Janusz Hołyszko

3.Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  02 oferta

 • |  03 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

 • |  04 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

 • |  05 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • |  06 Oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy

 • |  07 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 • |  08 wykaz osób

 • |  09 zobowiązanie podmiotu

 • |  10 wykaz narzędzi i urządzeń

 • |  11 umowa projekt

 • |  przedmiar

 • |  przedmiar

 • |  przedmiar

 • |  Przedmiar po zmianie - remony cząstkowe

 • |  01 siwz

 • |  sst

 • |  sst

 • |  sst

 • |  sst

 • |  sst

 • |  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • LICZNIK ODWIEDZIN

  Dzisiaj: 109    Wszystkich: 139868