Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Dodatkowe pole:Data dodania: 09.10.2020r.

Ogłoszenie nr 595358-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
  Adres strony internetowej (URL): www.zdpp.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zdpp.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdpp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Plac Dominikański 3, ( oficyna) 37-700 Przemyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021 Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący: Obwód Stubno Medyka( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi. Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza – Dubiecko ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi. Obwód Bircza( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) lub w odległości nie większej niż 15 km od miejsca świadczenia usługi. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 447,704 km, z 482,581 km dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 245,917 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 184,348 km dróg. Droga powiatowa Nr 2089R Arłamów-Makowa 10+595-20+994, droga powiatowa nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa 18+403-20+850 utrzymywana ( na podstawie umowy-zlecenia ) będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie, droga powiatowa 2087 R Olszany – Zalesie – Prałkowce 0+000 -7+040 ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 2101 R Maćkowice – Orzechowce 4,358 mb, droga powiatowa nr 2102 R Maćkowice – Kuńkowce 2.505 mb ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 1783R Rokietnica – Maćkowice 5,4 km ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 2067 R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m. Śliwnica 2 km. ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ). Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( wykaz prac oraz wykaz dróg objętych świadczeniem wymienionych usług ) określony jest w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Powiatu Przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021 – stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-25   lub zakończenia: 2021-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ( dot. operatorów sprzętu) 2. dysponują lub będą dysponować n/w sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia 1. Część I –Obwód Stubno - Medyka : pługopiaskarka z pługiem lekkim- 1 szt. ( z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) , Sprzęt interwencyjny: pług dwustronny – 1 szt., ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m³ - 1 szt. 4. Część II – Obwód Krzywcza- Dubiecko :sprzęt podstawowy : pługopiaskarki z pługiem lekkim – 2 szt. ( w tym 1 szt. z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) Sprzęt interwencyjny: pług wirnikowy – ( o wydajności min. 700 m³/ godz.)- 1 szt., nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt., ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m³ - 1 szt. 7. Część III – Obwód Bircza : sprzęt podstawowy : pługopiaskarki z pługiem lekkim – 2 szt. ( w tym 1 szt. z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ), Sprzęt interwencyjny: równiarka- 1 szt., ładowarka o poj. min. 1,5 m³ - 1 szt., nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt. Jako nośnik pod piaskarki pługi odśnieżne wymagane SA pojazdy spełniające warunek – ładowność pow. 7 000 kg, napęd co najmniej na 2 osie ( Informację o sprzęcie, oraz o podstawie dysponowania sprzętem ( np. własność, użyczenie, dzierżawa, dzierżawa, leasing) należy umieścić w wykazie sprzętu stanowiącym załącznik do oferty) Czas pracy sprzętu będzie rozliczany na podstawie systemu monitorującego prace sprzętu będącego własnością ZDP w Przemyślu ( dotyczy pracy pługopiaskarek i nośników z pługiem dwustronnym) .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 4. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej nie przekaże zamawiającemu oświadczenia, Zamawiający wezwie ( na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp) tego wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia , oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postepowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca. Jeżeli wykonawca na wezwanie nie złoży oświadczenia , zamawiający wykluczy tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, zarówno w terminie określonym w art. 24 ust. 11 Pzp lub na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca będzie przynależeć do tej samej grupy kapitałowej – powinien złożyć nowe oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji , gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w sytuacji, gdy miał wiedzę że przynależy do tej samej grupy kapitałowej ( zamierzone działanie wykonawcy w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji że nie podlega wykluczeniu) , skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( dot. operatorów sprzętu ) 2.wykaz sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 3.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) 3.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane w punktach 6.1.1. i 6.1.2. które zastępują odpowiednio. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5.1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 5.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f). 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek do : - wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego – z podaniem nazwy lub numeru postępowania , w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane. Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów , o ile są one aktualne , - lub wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 § 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 3.1. zmiany osoby a) odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie i rozliczanie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg Wykonawca może dokonać zmiany w/w osoby, wskazanej w umowie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby, - niewywiązywania się przez w/w osobę z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. ) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany w/w osoby jeżeli uzna, że nie wykonuje ona obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić w/w osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego. b) sprawującej nadzór nad realizacja i prawidłowym rozliczaniem Akcji Zimowego Utrzymania Dróg . Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę w/w osoby, wskazanej w umowie, w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby, - niewywiązywania się przez w/w osobę z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja ) 3.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT - zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki podatku VAT 3.3. wartości zamówienia – łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnychelementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, zamawiający uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą bez żadnych ograniczeń. 2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ( odrębnie dla każdej części): 1) Cena – waga kryterium 60 % 2) Wiek nośnika – waga kryterium 40 % Ad. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać do 60 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty ( do dwóch miejsc po przecinku ) wg następującego wzoru: Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn Rc - ranga kryterium cenowego Cmin - najniższa cena spośród oferowanych Cn - cena danej oferty Ad. 2) Oferta w kryterium „wiek nośnika” może uzyskać od 30 do 40 pkt. Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego środka transportowego ( na dzień składania oferty). Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium: 40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat 35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat 30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny brana będzie średnia . Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. II.1. Od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa - Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”),na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 4.1. pieniądzu, 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.3. gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy; 6. Gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty ZNWU na wezwanie Zamawiającego, 6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji (określenie przedmiotu przetargu), 6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6. określenie terminu ważności gwarancji. 7. Poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: 7.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty , o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, 7.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3. kwoty, do wysokości, której bank – poręczyciel lub podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) będą zobowiązane, 7.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I SIWZ. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 1) 70% - w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego, jako należycie wykonanych, 2) pozostałą część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. III.1.Zamawiający – stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynności związane z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z p. zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę . 2.Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w punkcie 1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu . 6.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę , zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. IV.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu , Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl, tel. 16 675-00-25 § inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ P. Elżbieta Kalita, zdpprzemysl@op.pl, 16 675-00-25 § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2020/2021 - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Obwód Stubno-Medyka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-25
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nosnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Obwód Krzywcza-Dubiecko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-25
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nosnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Obwód Bircza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-25
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nosnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 


Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2020/2021

LP.

Nazwa wykonawcy

Obwód Stubno-Medyka

-cena

-wiek nośnika

Obwód Krzywcza-Dubiecko

-cena

-wiek nośnika

Obwód Bircza

-cena

-wiek nośnika

 

 

 

 

 

1.

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek sp j. Rozbórz Długi 57A,        37-560 Pruchnik

87.156,00zł

15 lat

 

 

 

 

 

2.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne _ Stanisław Drak       ul. Hubala 10,        37-700 Przemyśl

69.120,00 zł

12 lat

 

 

 

 

3.

Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

197.100,00 zł

10 lat

10 lat

 

4.

Zakład Usług Transp-Drog. i Budowl – Eugeniusz Kos  ul. Mjr Kusiaka

37-740 Bircza

 

 

213.300,00 zł

12 lat

21 lat

 

 

Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 321.900,00   zł brutto

Z tego :

Obwód Stubno-Medyka        -   65.016,00 zł

Obwód Krzywcza-Dubiecko  -  138.996,00 zł

Obwód Bircza             -              143.640,00 zł

Termin realizacji zamówienia   -    25.10.2020  -  15.04.2021

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji złożą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   DYREKTOR          

                                                                                                                                             mgr Janusz Hołyszko

 

 

 


 

 Zawiadomienie o wyborze  ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym                         2020/2021

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu informuje, że  w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty złożone przez  

 1. Usługi Transportowe, Roboty Ziemne _ Stanisław Drak Hubala 10,   37-700 Przemyśl  ( obwód Stubno-Medyka ) – cena oferty 69.120,00 zł brutto , wiek nośnika 12 lat
 2. Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107A, 37-755 Krzywcza  ( obwód Krzywcza-Dubiecko ) – cena oferty 197.100,00 zł brutto , wiek nośników 10 lat, 10 lat
 3. Zakład Usług Transp-Drog. i Budowl – Eugeniusz Kos Mjr Kusiaka , 37-740 Bircza ( obwód Bircza) – cena oferty 213.300,00 zł brutto,  wiek nośników 12 lat, 21 lat.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z  art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów ocen ofert określonych   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena – 60%, wiek nośnika– 40%.  Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagania określone w SIWZ , są   najkorzystniejszymi ofertami  spośród ważnych i nie podlegających odrzuceniu/wykluczeniu i  uzyskały najwyższą liczbę punktów. W postępowaniu  wpłynęły n/w nie podlegające odrzuceniu/wykluczeniu  oferty:

 

 

LP.

Nazwa wykonawcy

Obwód Stubno-Medyka

-cena ( liczba punktów)

-wiek nośnika ( liczba punktów)

- ogółem liczba punktów

Obwód Krzywcza-Dubiecko

-cena ( liczba punktów)

-wiek nośnika ( liczba punktów)

- ogółem liczba punktów

Obwód Bircza

-cena ( liczba punktów)

-wiek nośnika ( liczba punktów)

- ogółem liczba punktów

1.

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek sp j. Rozbórz Długi 57A,        37-560 Pruchnik

87.156,00zł ( 47,58 )

15 lat  ( 35,00 )

 ( 82,58 )

 

 

2.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne _ Stanisław Drak       ul. Hubala 10,        37-700 Przemyśl

69.120,00 zł ( 60,00 )

12 lat  ( 35,00 )

  ( 95,00 )

 

 

 

 

3.

Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

197.100,00 zł ( 60,00)

10 lat, 10 lat  ( 40,00 )

    ( 100,00 )

 

4.

Zakład Usług Transp-Drog. i Budowl – Eugeniusz Kos  ul. Mjr Kusiaka ,37-740 Bircza

 

 

213.300,00 zł ( 60,00 )

12 lat , 21 lat ( 35,00 )

  ( 95,00 )

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  Zamawiający informuje   o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Od niniejszej decyzji  – Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – Dział VI.

Otrzymują:

1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu                                                              Z up. Zarządu Powiatu Przemyskiego

2.Strona internetowa   Zamawiającego   www.zdpp.pl                                                              Kazimierz Walczak – Inspektor Nadzoru                                                                                                            

3.Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

 

 

 

                           

PLIKI DO POBRANIA
 • LICZNIK ODWIEDZIN

  Dzisiaj: 57    Wszystkich: 154718