Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Dodatkowe pole:Data zamieszczenia: 12-02-2020

                                                                      

 

Ogłoszenie nr 511869-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3 , 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
  Adres strony internetowej (URL): www.zdpp.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.zdpp.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdpp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl ( budynek oficyna pok. nr 1 )


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu
Numer referencyjny: ZDP. 333-2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : zakup fabrycznie nowej koparki ( koparko-ładowarki ) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Nazwa zadania: „Zakup koparki dla ZDP w Przemyślu.” 2. Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia koparki (rodzaj: koparko – ładowarka). Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednej sztuki koparko – ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, spełniającej niżej wymienione minimalne wymagania, tj. : 1. Rok produkcji: 2019 lub 2020 (fabrycznie nowa) 2. Podwozie: koparko ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu Drogowym. 3. Masa eksploatacyjna maszyny: do 8.200 kg. 4. Długość transportowa maszyny: do 5,7 m. 5. Silnik: wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto od 70 KM do 80 KM, bez filtra cząsteczek stałych DPF i/lub filtra DOC, spełniający normę emisji min. Stage 4. 6. Napęd koparko – ładowarki: na dwie osie, możliwość napędu na jedna oś. 7. Koła jezdne: przednie 18” i tylne 26”. 8. Oś przednia: wychylna, przednie koła skrętne. 9. Układ napędowy: wszystkie główne komponenty układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta. 10. Średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca: do 8,5 m. 11. Skrzynia biegów: manualna przełączalna pod obciążeniem, min. Cztery biegi w przód oraz min. Cztery biegi w tył. 12. Układ hamowania: 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się. 13 Układ hydrauliczny: system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania. 14. Wydajność układu hydraulicznego: układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 150 litrów/min. I ciśnieniu roboczym min. 250 bar. 15. Stabilizatory: tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie. 16. Kabina operatora: z obrotowym regulowanym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB, lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie. 17. Pojemność zbiornika paliwa: min. 150 litrów. 18. Blokada mechanizmu różnicowego: tylnej osi. 19. Wyposażenie dodatkowe: system nawigacji satelitarnej z podglądem co najmniej zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym – udostępniony na okres min. 3 lat, błot6niki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, podkładki gumowe pod stabilizatory, immobiliser, lampa migowa i osłona lamp tylnych, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim z katalogiem części zamiennych, szybkozłącze koparkowe mechaniczne, zestaw szybkozłączek do wiertnicy, instalacja hydrauliczna do młota. Osprzęt ładowarkowy: 1. Sterowanie ramieniem ładowarkowym: za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych. 2. Stabilizacja łyżki ładunkowej: System zapewniający samo – poziomowanie łyżki ładowarkowej i układ stabilizacji łyżki ładowarkowej oraz układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania. 3. Łyżka ładowarkowa: montowana, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko – ładowarki. 4. Pojemność łyżki: min. 1 m³, szerokość łyżki do 2,4 m. 5. Wysokość załadunku: min. 3,0 m. 6. Udźwig łyżki: na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 3.100 kg. 7. Widły do palet: zamontowane na łyżce ładowarkowej. Osprzęt koparkowy podsiębierny: 1. Sterowanie ramieniem koparkowym: za pomocą dźwigni mechanicznych. 2. Boczny wysięgnik koparkowy: przesuwany. 3. Łyżki: szerokość łyżki 600 mm (± 20 mm) z zębami, szerokość łyżki 1500 mm (± 20 mm) – skarpowa. 4. Ramię koparkowe: o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe). 5. Głębokość kopania: min. 5,8 m. 6. Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): min. 3,6 m. 7. Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): min. 1.400 kg. Koparko – ładowarka będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać wszelkim normom bezpieczeństwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dopuszczających ją do użytkowania. 3. Warunki gwarancji i rękojmi: 1) Wymagany okres gwarancji na oferowaną koparko – ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin. Przy udzielaniu gwarancji na okres dłuższy niż wymagany należy uwzględnić, że praca maszyny wykonywana na potrzeby Zamawiającego, nie przekroczy 1.000 motogodzin rocznie. 2) Wymagany czas reakcji serwisu w przypadku awarii koparko – ładowarki musi wynosić maksymalnie 120 godzin od momentu jej zgłoszenia – liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalne do 14 dni od daty jej rozpoczęcia. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko – ładowarki. 4. Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Baza Sprzętowo – Transportowa Sekcji Terenowej Zarządu Dróg Powiatowych w m.Ruszelczyce, wszelkie koszty związane z dostawą koparko – ładowarki (w tym dowóz koparko – ładowarki na lawecie) ponosi Wykonawca. 3) Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy koparko – ładowarki, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 4) Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

II.5) Główny kod CPV: 43260000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę koparki o parametrach nie gorszych niż określone dla przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,- zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 2) informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej nie przekaże zamawiającemu oświadczenia, Zamawiający wezwie ( na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp) tego wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia , oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postepowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca. Jeżeli wykonawca na wezwanie nie złoży oświadczenia , zamawiający wykluczy tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, zarówno w terminie określonym w art. 24 ust. 11 Pzp lub na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca będzie przynależeć do tej samej grupy kapitałowej – powinien złożyć nowe oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji , gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w sytuacji, gdy miał wiedzę że przynależy do tej samej grupy kapitałowej ( zamierzone działanie wykonawcy w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji że nie podlega wykluczeniu) , skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, daty wykonania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie ( przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy) – wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: a) oświadczenia podmiotu udostępniającego określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane , które zastępują odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym wyżej mowa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 1.przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy : 1.1.z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację ( dostawę ) przedmiotu zamówienia 2. przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu zaistnienia siły wyższej tj. zdarzeń zewnętrznych o charakterze niezależnym od Stron umowy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy ani uniknąć lub zapobiec przy zachowaniu należytej staranności ( np. klęski żywiołowe, strajki lokalne ) 3.innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zaleca się , aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem podstaw prawnych i uzasadnienia faktycznego, zastrzeżonych przez siebie dokumentów jako Tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku pisma uzasadniającego zastrzeżenie, zamawiający uzna, że informacje nie zostały w sposób skuteczny zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa czego konsekwencją będzie udostępnienie oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą bez żadnych ograniczeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : Cena – waga kryterium 100 % Oferta w kryterium cena może uzyskać od 0 do 100 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty wg następującego wzoru: Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn Rc - ranga kryterium cenowego Cmin - najniższa cena spośród oferowanych Cn - cena danej oferty Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, zawierająca najniższą cenę uzyskując najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE 

 

 ZDP.333-2/2020                                                              Przemyśl, 14.02.2020 r.

 

Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym       w trybie przetargu nieograniczonego na zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

 

 

 

Zapytania Wykonawcy

 

 1. Zamawiający w SIWZ rozdz. V pkt. 1.2.3. wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem dostawy koparki o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający potwierdzi, że pisząc „koparka” ma na myśli „koparko-ładowarkę”?
 2. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4 ppkt. 1 podaje, że czas realizacji przedmiotu zamówienia to 14 dnia od dnia podpisania umowy, natomiast w Umowie § 2 ust. 1 wskazany jest termin dostawy do 30.04.2020. Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów w postępowaniu.

 Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1

Tak – Zamawiający potwierdza.

Ad.2

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia>

W załączniku nr 1 do SIWZ  Specyfikacja techniczna ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

- pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie :

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.04.2020 r.

 

 

                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                 mgr Janusz Hołyszko

 Ogłoszenie nr 540027242-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 511869-N-2020
Data: 12/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4. Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia : 1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4. Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia : 1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.04.2020 r.

  

ZDP.333- 2/2020

 

 

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego          

 

na zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

 

Lp.     Nazwa Wykonawcy                            cena oferty                                                                                                                             

                                                                           brutto ( zł)              

                                                                                                    

 

 1. INTERHANDLER Sp. z o.o.

Ul. Wapienna 6                                   321.645,- zł

87-100 Toruń

 

 

 

Termin realizacji zadania – do 30.04.2020 r.                  

 

Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia                 –  340.000,-   zł brutto

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                            mgr Janusz Hołyszko

 

 

 

 

Przemyśl, 20.03.2020r.

  

 

ZDP.333-  2 /2020                                                       Przemyśl, 27.02.2020 r.             

 

 

               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu informuje,                                  że  w w/w postępowaniu została wybrana  jako najkorzystniejsza oferta złożona przez     INTERHANDLER Sp. z o.o.  ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń   - za cenę 321.645,00 zł brutto.                  

           

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z  art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów ocen ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena – 100%.  Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ .  W postepowaniu została złożona tylko jedna ważna  i nie podlegająca odrzuceniu  n/w oferta. 

 

 

Lp.             Nazwa Wykonawcy              cena oferty                                                    

                                                                     zł ( brutto)                                                    

                                                                                                        liczba p-któw                                                                                   

                                                                                                                                                                   

 

 1. INTERHANDLER Sp. z o.o. 645,00 zł                    100,00

Ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Otrzymują:

1.Wykonawca, którzy złożył ofertę

w postępowaniu

2.Strona internetowa Zamawiającego                                                    DYREKTOR

        www.zdpp.pl                                                                               mgr Janusz Hołyszko

3.Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA
 • |  SIWZ

 • |  szczegółow opis przedmiotu zamówienia

 • |  formularz oferty

 • |  oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia

 • |  oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe

 • |  Oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy

 • |  Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 • |  wykaz dostaw

 • |  zobowiązanie podmiotu

 • |  umowa projekt

 • LICZNIK ODWIEDZIN

  Dzisiaj: 108    Wszystkich: 139867