Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

Dodatkowe pole:Data dodania: 08,10.2018

Ogłoszenie nr 632990-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański  3 , 37700   Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022. 
  Adres strony internetowej (URL): www.zdpp.pl 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.zdpp.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.zdpp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2017r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Prezmyślu Plac Dominikański 3, pok. Nr 54 , 37-700 Przemyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
tylko jednej części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący: Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, lub miasta Przemyśla ) Obwód Orły – Żurawica (baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Żurawica , Gminy Orły lub m. Przemyśl), Obwód Stubno Medyka ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) Obwód Fredropol ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Przemyśl lub na terenie Gm. Przemyśl i GM. Fredropol ) Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, Żurawica, Krasiczyn lub miasta Przemyśla ) Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza – Dubiecko ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin). Obwód Bircza ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 413,021 km, dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 243,137 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 169,884km dróg. Droga Powiatowa Nr 2089 R Arłamów – Makowa utrzymywana będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie ( na podstawie umowy – zlecenia) . Droga powiatowa Nr 2093 R Bircza –Huwniki-Granica Państwa km 20+200 do 26+615 utrzymywana będzie przez osobę fizyczną ( na podstawie umowy- zlecenie ) . Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90630000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-10-25   lub zakończenia: 2020-04-15 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca - na wybrany Obwód ( część ) może złożyć tylko jedną ofertę, z podziałem na sezon 2018/2019 i 2019/2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.2.3.1 dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ( dot. operatorów sprzętu) 1.2.3.2 dysponują lub będą dysponować n/w sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia 1. Część I – Obwód Przemyśl: sprzęt podstawowy : pługopiaskarka z pługiem lekkim- 1 szt. ( z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) , Sprzęt interwencyjny : równiarka 1 szt. 2. Część II – Obwód Orły – Żurawica: sprzęt podstawowy: pługopiaskarka z pługiem lekkim- 2 szt. ( min. 1 szt. z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) Sprzęt interwencyjny: pług wirnikowy – ( o wydajności min. 700 m³/ godz.)- 1 szt., pług dwustronny – 1 szt., ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m³ - 1 szt. 3. Część III – Obwód Stubno - Medyka : pługopiaskarka z pługiem lekkim- 1 szt. ( z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) , Sprzęt interwencyjny: pług dwustronny – 1 szt., ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m³ - 1 szt. 4. Część IV – Obwód Fredropol: sprzęt podstawowy : pługopiaskarka z pługiem lekkim- 2 szt. ( z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) , Sprzęt interwencyjny : równiarka 1 szt. 5. Część V – Obwód Krasiczyn: sprzęt podstawowy : pługopiaskarka z pługiem lekkim- 1 szt. ( z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ) , Sprzęt interwencyjny : równiarka 1 szt. 6. Część VI – Obwód Krzywcza- Dubiecko : sprzęt podstawowy : pługopiaskarki z pługiem lekkim – 2 szt. ( w tym 1 szt. z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ), Sprzęt interwencyjny: pług wirnikowy – ( o wydajności min. 700 m³/ godz.)- 1 szt., nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt., ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m³ - 1 szt. 7. Część VII – Obwód Bircza : sprzęt podstawowy : pługopiaskarki z pługiem lekkim – 2 szt. ( w tym 1 szt. z możliwością przezbrojenia na pług ciężki dwustronny ), Sprzęt interwencyjny: równiarka- 1 szt., ładowarka o poj. min. 1,5 m³ - 1 szt., nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt. Jako nośnik pod piaskarki pługi odśnieżne wymagane SA pojazdy spełniające warunek – ładowność pow. 7 000 kg, napęd co najmniej na 2 osie ( Informację o sprzęcie, oraz o podstawie dysponowania sprzętem ( np. własność, użyczenie, dzierżawa, dzierżawa, leasing) należy umieścić w wykazie sprzętu stanowiącym załącznik do oferty) Czas pracy sprzętu będzie rozliczany na podstawie systemu monitorującego prace sprzętu będącego własnością ZDP w Przemyślu ( dotyczy pracy pługopiaskarek i nośników z pługiem dwustronnym) . 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 4. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji na stronie internetowej nie przekaże zamawiającemu oświadczenia, Zamawiający wezwie ( na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp) tego wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia , oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postepowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca. Jeżeli wykonawca na wezwanie nie złoży oświadczenia , zamawiający wykluczy tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Jeżeli po złożeniu oświadczenia, zarówno w terminie określonym w art. 24 ust. 11 Pzp lub na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca będzie przynależeć do tej samej grupy kapitałowej – powinien złożyć nowe oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji , gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w sytuacji, gdy miał wiedzę że przynależy do tej samej grupy kapitałowej ( zamierzone działanie wykonawcy w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji że nie podlega wykluczeniu) , skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( dot. operatorów sprzętu ) 2.wykaz sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: 3.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) 3.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż odpowiednie dokumenty wskazane w punktach 6.1.1. i 6.1.2. które zastępują odpowiednio. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5.1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty. 5.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 26 ust. 2f). 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek do : - wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego – z podaniem nazwy lub numeru postępowania , w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane. Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów , o ile są one aktualne , - lub wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 § 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 3.1. zmiany osoby a) odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie i rozliczanie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg Wykonawca może dokonać zmiany w/w osoby, wskazanej w umowie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby, - niewywiązywania się przez w/w osobę z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. ) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany w/w osoby jeżeli uzna, że nie wykonuje ona obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić w/w osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego. b) sprawującej nadzór nad realizacja i prawidłowym rozliczaniem Akcji Zimowego Utrzymania Dróg . Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę w/w osoby, wskazanej w umowie, w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby, - niewywiązywania się przez w/w osobę z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja ) 3.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT - zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki podatku VAT 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-16, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena – waga kryterium 60 % 2) Wiek nośnika – waga kryterium 40 % Ad. 1) Oferta w kryterium cena może uzyskać do 60 punktów, przy czym oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Pozostałym ofertom zostaną wyliczone punkty ( do dwóch miejsc po przecinku ) wg następującego wzoru: Wartość punktowa ceny = Rc Cmin/Cn Rc - ranga kryterium cenowego Cmin - najniższa cena spośród oferowanych Cn - cena danej oferty Ad. 2) Oferta w kryterium „wiek nośnika” może uzyskać od 30 do 40 pkt. Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego środka transportowego ( na dzień składania oferty). Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium: 40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat 35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat 30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny brana będzie średnia . Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Obwód Przemyśl

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Obwód Orły-Żurawica

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Obwód Stubno-Medyka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Obwód Krasiczyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Obwód Krzywcza-Dubiecko

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Obwód Bircza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Obwód Fredropol

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-25
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wiek nośnika

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020.

LP.

Nazwa wykonawcy

Cześć I

-cena

-wiek nośnika

Cześć II

-cena

-wiek nośnika

Cześć III

-cena

-wiek nośnika

Część IV

-cena

-wiek nośnika

Część V

-cena

-wiek nośnika

Część VI

-cena

-wiek nośnika

Część VII

-cena

-wiek nośnika

 

 

1.

Zakład Transportowo-Drogowy   -   Jolanta Oleksów ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl

46.872,00 zł

13 lat

 

 

 

41.958,00 zł

12 lat

 

 

2.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Stanisław Drak ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl

43.686,00 zł

15 lat

 

53.892,00 zł

16 lat

 

 

 

 

3.

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek sp. j. Rozbórz Długi 57A,        37-560 Pruchnik

65.664,00 zł

17 lat

136.188,00 zł

20 lat

13 lat

69.930,00 zł

19 lat

 

59.130,00 zł

22 lata

 

 

4.

AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna ul. Pikulicka 16, 37-700 Przemyśl

 

93.852,00 zł

8 lat

9 lat

 

89.586,00 zł

20 lat

21 lat

 

 

 

5.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Ryszard Błachuciak        37-700 Ostrów 312a

 

 

 

 

43.808,58 zł

19 lat

 

 

6.

Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

 

 

 

 

116.964,00 zł

10 lat

 

7.

Zakład Usług Transportowo-Drogowych i Budowlanych – Eugeniusz Kos                 ul. Mjr Kusiaka 8,

37-740 Bircza

 

 

 

 

 

 

162.388,80 zł

10 lat

19 lat

 

Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 650.000,00  zł brutto

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji złożą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

                                                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                                                                             mgr Janusz Hołyszko

 


Zawiadomienie o wyborze  ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

LP.

Nazwa wykonawcy

Cześć I

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

( liczba punktów)

Cześć II

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

Cześć III

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

Część IV

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

Część V

-cena ( cena za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

Część VI

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

Część VII

-cena ( za 1 sezon)

-wiek nośnika

(liczba punktów)

 

 

1.

Zakład Transportowo-Drogowy   -   Jolanta Oleksów ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl

46.872,00 zł

(55,92)

13 lat

(35,00)

90,92

 

 

 

41.958,00 zł

(60,00)

12 lat

(35,00)

95,00

 

 

2.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Stanisław Drak ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl

43.686,00 zł

(60,00 )

15 lat

(35,00)

95,00

 

53.892,00 zł

(60,00)

16 lat

(35,00)

95,00

 

 

 

 

3.

Zakład Drogowy – Tadeusz Popek sp. j. Rozbórz Długi 57A,        37-560 Pruchnik

65.664,00 zł

(39,92)

17 lat

(35,00)

74,92

136.188,00 zł

( 41,35)

20 lat

13 lat

(35,00)

76,35

 

 

69.930,00 zł

(46,24)

19 lat

(35,00)

81,24

 

59.130,00 zł

(42,57)

22 lata

(30,00)

(72,57)

 

 

4.

AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna ul. Pikulicka 16, 37-700 Przemyśl

 

93.852,00 zł

(60,00)

8 lat

9 lat

(40,00)

100,00

 

89.586,00 zł

(60,00)

20 lat

21 lat

(32,50)

92,50

 

 

 

5.

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Ryszard Błachuciak        37-700 Ostrów 312a

 

 

 

 

43.808,58 zł

(57,46)

19 lat

(35,00)

92,46

 

 

6.

Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza

 

 

 

 

 

116.964,00 zł

(60,00)

10 lat

(40,00)

100,00

 

7.

Zakład Usług Transportowo-Drogowych i Budowlanych – Eugeniusz Kos                 ul. Mjr Kusiaka 8,

37-740 Bircza

 

 

 

 

 

 

162.388,80 zł

(60,00)

10 lat

19 lat

(37,50)

97,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu informuje, że  w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty złożone przez  

Część Nr 1 – Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Stanisław Drak ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl – za cenę brutto 43.686,00 zł – za sezon 2018/2019,  43.686,00 zł – za sezon 2019/2020      -     wiek nośnika  15 lat

Część Nr 2 – AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna ul. Pikulicka 16, 37-700 Przemyśl – za cenę brutto 93.852,00 zł  - za sezon  2018/2019, 93.852,00 zł – za sezon 2019/2020  -    wiek nośników 8 lat, 9 lat

Część Nr 3 - Usługi Transportowe, Roboty Ziemne – Stanisław Drak ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl – za cenę brutto 53.892,00 zł  za sezon 2018/2019 ,  53.892,00 zł – za sezon  2019/2020   -  wiek nośnika  16 lat

Część Nr 4 - AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna ul. Pikulicka 16, 37-700 Przemyśl – za cenę brutto 89.586,00 zł     za sezon 2018/2019,  89.586,00 zł za sezon 2019/2020  -   wiek nośników 20 lat, 21 lat

Część Nr 5 – Zakład Transportowo-Drogowy Jolanta Oleksów ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl – za cenę brutto 41.958,00  zł – za  sezon 2018/2019,  41.958,00 zł  - za sezon  2019/2020  -   wiek nośnika 12 lat

Część Nr 6 – Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak , Ruszelczyce 107A, 37-755 Krzywcza – za cenę brutto 116.964,00 zł  - za sezon 2018/2019,  116.964,00 zł – za sezon  2019/2020   -  wiek nośnika 10 lat

Część Nr 7 – Zakład usług Transportowo-Drogowych i Budowlanych – Eugeniusz Kos ul. Mjr Kusiaka 8, 37-740 Bircza – za cenę brutto 162.388,80 zł – za sezon 2018/2019 ,  162.388,80 zł  - za sezon 2019/2020 wiek nośników 10 lat, 19 lat

W postępowaniu wpłynęły n/w nie podlegające odrzuceniu/wykluczeniu  oferty:

Wyboru oferty dokonano zgodnie z  art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów ocen ofert określonych   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena – 60%, wiek nośnika– 40%.  Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagania określone w SIWZ , są   najkorzystniejszymi ofertami  spośród ważnych i nie podlegających odrzuceniu/wykluczeniu i  uzyskały najwyższą liczbę punktów.

     

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  Zamawiający informuje   o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Od niniejszej decyzji  – Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – Dział VI.

Otrzymują:

1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty

w postępowaniu

2.Strona internetowa   Zamawiającego                                                                                                                                             DYREKTOR

        www.zdpp.pl                                                                                                                                                                          mgr Janusz Hołyszko

3.Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

PLIKI DO POBRANIA
 • LICZNIK ODWIEDZIN

  Dzisiaj: 128    Wszystkich: 89399