Lektor

logo zdm

logoBIP gov logoBIP gov

1. wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych
2. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych
3. zlecanie robót na całej sieci drogowej i nadzorowanie prawidłowości wykonania:

 • planowanie robót
 • organizowanie przetargów
 • zawieranie umów
 • odbiory robót

4. ochrona dróg w zakresie wydawania:

 • zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdów
 • zezwoleń na przejazdy nienormatywne

5. prowadzenie robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg
6. utrzymanie przejezdności dróg
7. wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją
8. zagrożeniami dla bezpieczeństwa ruchu:

 • wycinka drzew i krzewów
 • roboty awaryjne, porządkowe, konserwacje mostów
 • utrzymanie oznakowania dróg
 • usuwanie przeszkód oraz awarii na drogach i obiektach mostowych

9. uzgadnianie dokumentacji projektowej w Z.U.D w Starostwie Powiatowym

Inwestycje zrealizowane
Sieć dróg Powiatu Przemyskiego to długość
482,581 km
Edytuj
ZDP Przemyśl
Wzory wniosków
Mapa dróg powiatu
Plan Akcji Zima